ALGEMENE VOORWAARDEN COMBINEDMINDS tevens h.o.d.n. LEASEMAX

Gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende aan de Johan van Hasseltweg 12-A (achter), 1022WV.

Artikel 1. Definities

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Leasemax: handelsnaam van de besloten vennootschap met beperkteaansprakelijkheid Combinedminds BV.
 2. Aanbod / Aanbieding: voorstel door Leasemax aan wederpartij tot het sluiten van een overeenkomst, bijvoorbeeld in een offerte.
 3. Wederpartij: de natuurlijk of rechtspersoon, contractuele wederpartij van Leasemax bij de overeenkomst
 4. Overeenkomst: de afspraak tussen Leasemax en wederpartij op basis waarvan Leasemax goederen en/of diensten levert, waaronder het verrichten van bemiddelingswerkzaamheden en het geven van advies.
 5. Order: de opdracht tot het leveren van een dienst of goed bij Leasemax of het plaatsen van een bestelling daartoe bij een autoverhuur- of leasemaatschappij.
 6. Lease: het verschaffen van het gebruiksrecht van een voertuig aan wederpartijgedurende een overeengekomen periode tegen een overeengekomen vergoeding.
 7. Partijen: Leasemax en wederpartij gezamenlijk.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. De onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die tot stand komen tussen Leasemax en wederpartij (aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten daaronder begrepen), alsmede op de fase voorafgaand aan de totstandkoming van een dergelijke overeenkomst.
 2. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. In voorkomend geval is Leasemax gerechtigd de nietige of vernietigbare bepaling te vervangen door een vergelijkbare bepaling van vergelijkbare strekking welke in rechte is toegestaan.
 3. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

 1. Alle aanbiedingen van Leasemax worden vrijblijvend gedaan en onder de voorwaarde ‘zolang de voorraad strekt’. Een vrijblijvend aanbod kan door Leasemax worden herroepen, tenzij in het aanbod een termijn voor de aanvaarding staat opgenomen.
 2. Kennelijke fouten of verschrijvingen in het aanbod van Leasemax, binden Leasemax niet.
 3. De prijzen in de aanbiedingen en offertes van Leasemax zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.
 4. Ingeval in de aanbieding rekening wordt gehouden met het fiscale voordeel van de Milieu Investerings Aftrek (MIA), geldt dat bij niet-toekenning, Leasemax nimmer aansprakelijk is voor de gevolgen hiervan, onverlet het bepaalde in artikel 11.
 5. Het is wederpartij niet toegestaan om de offerte van Leasemax te openbaren of op enige andere wijze met derden te delen, tenzij met schriftelijke toestemming van Leasemax. Het is wederpartij echter toegestaan om een vergelijkbare offerte bij een andere dan de geadviseerde leasemaatschappij op te (doen) vragen.

Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst

 1. Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst tussen partijen eerst dan tot stand nadat Leasemax een opdracht schriftelijk heeft aanvaard, respectievelijk heeft bevestigd. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij wederpartij daartegen onmiddellijk en schriftelijk protesteert.
 2. De inhoud van de overeenkomst wordt uitsluitend bepaald door de in de offerte en opdrachtbevestiging gegeven omschrijving van de opdracht.
 3. Eventuele later gemaakte aanvullende afspraken of aangebrachte wijzigingen binden Leasemax slechts, indien deze door Leasemax schriftelijk binnen veertien (14) dagen zijn bevestigd en wederpartij daartegen niet binnen drie (3) werkdagen schriftelijk protest heeft aangetekend. Voor overeenkomsten, werkzaamheden of transacties waarvoor naar aard en omvang geen schriftelijke offerte dan wel opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens schriftelijk bezwaar binnen zeven (7) werkdagen na factuurdatum.
 4. Elke overeenkomst wordt door Leasemax aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat Leasemax bevoegd is om de kredietwaardigheid van wederpartij na te gaan, zulks in verband met de geldelijke nakoming van de overeenkomst. Mocht Leasemax van mening zijn, zulks op redelijke gronden, dat wederpartij niet (voldoende) kredietwaardig is, dan heeft Leasemax het recht om haar verplichtingen tijdelijk op te schorten. Indien van een dergelijke opschorting sprake is, dan zal Leasemax wederpartij hiervan onverwijld schriftelijk in kennis stellen en aan wederpartij de mogelijkheid bieden om zekerheid te stellen.
 5. Indien wederpartij na het sluiten van een overeenkomst besluit deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren, dan is Leasemax bevoegd alle werkzaamheden, waaronder bestede uren, die ten behoeve van wederpartij zijn verricht, alsmede alle kosten daarmee verband houdend, aan wederpartij in rekening te brengen.

Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Leasemax zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Leasemax het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW is uitgesloten.
 3. Leasemax bepaalt de wijze waarop de werkzaamheden worden uitgevoerd. Leasemax zal daarbij rekening houden met tijdig verstrekte en verantwoorde aanwijzingen van wederpartij betreffende de uitvoering van de opdracht. Leasemax is echter in geen geval gehouden de aanwijzingen van wederpartij op te volgen.
 4. Leasemax voert de overeenkomst uit met inachtneming van de op het moment van het verstrekken van de opdracht geldende (fiscale) wet- en regelgeving, doch stelt hierdoor uitdrukkelijk dat zij ter zake geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt.
 5. Gezien het karakter van de werkzaamheden, is het door wederpartij en het door Leasemax beoogde eindresultaat niet alleen afhankelijk van de inspanning van Leasemax; ook factoren die buiten deze invloedssfeer liggen, spelen daarbij een rol. Leasemax zal het nodige doen om het beoogde resultaat te bereiken. Dit houdt echter niet de garantie in, dat het beoogde eindresultaat ook werkelijk wordt bereikt. Op Leasemax rust derhalve slechts een inspanningsverplichting, nimmer een resultaatverbintenis.
 6. Indien binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn.

Artikel 6. Informatie, gegevens en bescheiden

 1. Wederpartij draagt er zorg voor dat alle informatie, gegevens en bescheiden, waarvan Leasemax aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Leasemax worden verstrekt.
 2. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde informatie, gegevens en bescheiden niet tijdig aan Leasemax zijn verstrekt, heeft Leasemax het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan wederpartij in rekening te brengen.
 3. Leasemax is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Leasemax is uitgegaan van door wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Leasemax kenbaar behoorde te zijn.

Artikel 7. Advies

 1. Indien Leasemax op verzoek van wederpartij een advies uitbrengt, dan is dit advies vrijblijvend. Tenzij uit dit advies een order voortvloeit, blijft dit advies zonder juridische gevolgen.
 2. In het advies genoemde prijzen, technische specificaties e.d. zijn indicatief. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend, evenmin kan Leasemax bij afwijkingen aansprakelijk worden gesteld voor de schade die hierdoor voor wederpartij voortvloeit. Leasemax spant zich in om in overeenstemming met de wensen van wederpartij het beste resultaat te bewerkstelligen.

Artikel 8. Bemiddelingswerkzaamheden

 1. In het geval van bemiddelingswerkzaamheden, maakt Leasemax nimmer deel uit van de leaseovereenkomst die door de werkzaamheden van Leasemax tussen wederpartij en een derde tot stand komt.
 2. Voorts garandeert Leasemax niet dat door de bemiddelingswerkzaamheden enige overeenkomst tussen wederpartij en een derde tot stand komt of dat Leasemax een bepaalde minimum aantal contracten of minimale omzet voor wederpartij zal realiseren.

Artikel 9. Facturatie, betaling(stermijn) en bezwaar

 1. De betaling van facturen dient te geschieden binnen vijftien (15) dagen na factuurdatum, op een door Leasemax aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
 2. Indien is overeengekomen dat de werkzaamheden in rekening zullen worden gebracht tegen een nader overeengekomen uurtarief, dan zal het honorarium telkens per maand over de onmiddellijk daaraan voorafgaande maand aan wederpartij worden gefactureerd.
 3. Na het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn, verkeert wederpartij van rechtswege in verzuim zonder dat nadere ingebrekestelling daartoe is vereist.wederpartij is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke (handels)rente hoger is in welk geval de wettelijke (handels)rente geldt. Gedeelten van een maand worden als volle maand beschouwd. Alle (buiten)gerechtelijke kosten welke Leasemax maakt ter verkrijging van voldoening – zowel in als buiten rechte – komen vanaf dat moment voor rekening van wederpartij. In dat geval is wederpartij een vergoeding verschuldigd van ten minste 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van € 75,00 (zegge: vijfenzeventig euro). Voor consumenten bedraagt dit percentage 5% met een minimum van € 40,00 (zegge: veertig euro). Indien de werkelijk door Leasemax gemaakte en te maken kosten boven dit bedrag uitstijgen,
 4. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van wederpartij zijn devorderingen van Leasemax en de verplichtingen van wederpartij jegens Leasemax onmiddellijk opeisbaar.
 5. Door wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaatsvan alle verschuldigde kosten, in de tweede plaats van de opengevallen rente en tot slot van de lopende rente en opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 10. Opschorting en ontbinding

 1. Indien wederpartij in gebreke blijft aan haar verplichtingen uit de overeenkomst te voldoen, is Leasemax, onverminderd hetgeen daaromtrent in de overeenkomst is bepaald, gerechtigd de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven buitengerechtelijk te ontbinden. De ontbinding zal pas plaatsvinden nadat wederpartij schriftelijk in gebreke is gesteld en een redelijke termijn is geboden om de tekortkoming te zuiveren.
  1. Voorts is Leasemax gerechtigd, zonder daarmee tot enige schadevergoeding gehouden te zijn en zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling zal zijn vereist, de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven buitengerechtelijk en met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien:wederpartij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of aan deze partij (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;wederpartij zijn eigen faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard;
  2. de onderneming van wederpartij wordt geliquideerd;
  3. een belangrijk gedeelte van de onderneming van wederpartij wordtovergenomen;wederpartij zijn huidige onderneming staakt;
  4. buiten toedoen van Leasemax op een aanmerkelijk deel van hetvermogen van wederpartij beslag wordt gelegd, dan wel indien wederpartij anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit de overeenkomst na te kunnen komen.
 2. Indien wederpartij op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst had ontvangen, kan hij de overeenkomst slechts gedeeltelijk ontbinden en wel uitsluitend voor dat gedeelte, dat door of namens Leasemax nog niet is uitgevoerd.
 3. Bedragen die Leasemax vóór de ontbinding aan wederpartij heeft gefactureerd in verband met hetgeen Leasemax reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft gepresteerd, blijven onverminderd door wederpartij aan Leasemax verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
 4. Indien wederpartij, na deswege in gebreke te zijn gesteld, enige verplichting voortvloeiende uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, is Leasemax gerechtigd haar verplichtingen jegens wederpartij op te schorten, zonder daardoor tot enige schadevergoeding jegens wederpartij gehouden te zijn. Hiertoe is Leasemax eveneens gerechtigd in de onder lid 2 van dit artikel bedoelde omstandigheden.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

 1. Leasemax is jegens wederpartij uitsluitend aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de opdracht.
 2. Indien Leasemax aansprakelijk is voor schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de in dat specifieke geval door de verzekeraar van Leasemax daadwerkelijk uitgekeerde vergoeding. Indien de verzekeraar, om wat voor reden ook, geen vergoeding uitkeert, is de aansprakelijkheid van Leasemax beperkt tot vergoeding van directe schade en tot maximaal tweemaal het factuurbedrag dat door Leasemax aan wederpartij in rekening werd gebracht, althans dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Indien de opdracht een doorlooptijd langer dan zes (6) maanden heeft, dan is de aansprakelijkheid van Leasemax verder beperkt tot het factuurbedrag dat in de zes (6) maanden direct voorafgaand aan het ontstaan van de schade door Leasemax aan wederpartij in rekening werd gebracht. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  1. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze algemene voorwaarden.
  2. de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Leasemax aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Leasemax kunnen worden toegerekend.
  3. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 3. Leasemax is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 4. Aanspraken in verband met beweerde aansprakelijkheid van Leasemax dienen zo spoedig mogelijk schriftelijk en gemotiveerd te worden ingediend. Het recht op schadevergoeding vervalt twaalf (12) maanden na de gebeurtenis waaruit de schade direct of indirect voortvloeit.
 5. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor schade zijn niet van toepassing indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Leasemax.

Artikel 12. Geheimhouding en bescherming (persoons)gegevens

 1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Door wederpartij aan Leasemax verstrekte (persoons)gegevens worden in overeenstemming met de wet, de toepasselijke gedragscode(s) en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.
 3. Door Leasemax verzamelde en verwerkte (persoons)gegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet aan derden doorgegeven, tenzij dit noodzakelijk is voor de correcte uitvoering van een tussen Leasemax en wederpartij gesloten overeenkomst of indien Leasemax volgens een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is om vertrouwelijke informatie aan een derde (instantie) te verstrekken en Leasemax zich daarbij niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, in welk geval Leasemax niet verplicht is tot schadevergoeding of schadeloosstelling jegens wederpartij.
 4. Wanneer wederpartij een (online) aanvraag bij Leasemax indient en daarbij persoons- of bedrijfsgegevens verstrekt, stemt wederpartij er mee in dat Leasemax deze persoons- en bedrijfsgegevens opneemt in een database en deze gegevens gebruikt voor het versturen van relevante aanbiedingen en nieuwsbrieven aan wederpartij. Elke commerciële uiting en nieuwsbrief die door Leasemax aan wederpartij wordt verstuurd, bevat een link waarmee wederpartij zich voor toekomstige berichtgeving kan afmelden.

Artikel 13. Vrijwaring

 1. Wederpartij vrijwaart Leasemax ter zake van aanspraken van derden die stellen schade te hebben geleden door of in verband met de werkzaamheden die door Leasemax ten behoeve van wederpartij zijn uitgevoerd. Wederpartij is gehouden om Leasemax zowel in als buiten rechte bij te staan indien Leasemax wordt aangesproken op grond van het eerste lid van dit artikel en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Indien wederpartij in gebreke blijft in het nemen van adequate maatregelen, dan is Leasemax, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Leasemax en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van wederpartij.

Artikel 14. Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op alle door Leasemax gesloten en te sluiten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen – daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd – welke ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, of naar aanleiding van andere overeenkomsten welke een uitvloeisel zijn van een dergelijke overeenkomst, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van Leasemax, tenzij een dwingende wetsbepaling zich hiertegen verzet. Dit laat onverlet dat Leasemax met wederpartij kan overeenkomen het geschil te laten beslechten door middel van onafhankelijke arbitrage.